Wednesday, February 6, 2013

Slutreplik om "Migrationens kraft"

Det stycke i boken ”Migrationens kraft” som jag särskilt har kritiserat under debatten är kapitel tre, med rubriken ”Win-win-win: migrationens vinster”. Låt mig citera en längre avsnitt. Där står det under underrubriken ”För mottagarlandet”:


”Den vanligaste ekonomiska frågan i den svenska invandringsdebatten handlar om effekterna på de offentliga finanserna. I länder som Australien, Storbritannien och USA är invandringen en statsfinansiell tillgång. Det var den i Sverige också, fram till omkring 1980. Sedan dess har välfärdstaten byggts ut och arbetskraftsinvandringen har ersatts av flyktinginvandring. Numera innebär invandringen en statsfinansiell belastning, på mellan 1.5 och 2 procent av BNP. 


Detta på grund av den låga sysselsättningsgraden bland utrikes födda. När många lever på bidrag i stället för att jobba får de mer från staten än de betalar in. Det behövs reformer för att få inte fler invandrare på arbetsmarknaden. Det är dock inte immigrationens statiska effekter på de offentliga finanserna som är de mest intressanta, utan om vi på det hela taget får det bättre eller sämre av invandringen. Svaret är tydligt: vi får det bättre. 


Forskningen är mycket samstämmig om att immigration har positiva effekter på mottagarlandets ekonomi. Invandrare bidrar till tillväxt, gör arbetsmarknaden smidigare, startar företag, stimulerar ökad internationell handel, skapar jobb, och kan lindra den demografiska utmaningen. Forskarna diskuterar inte om det finns några vinster, utan hur stora dessa är. Dessa dynamiska effekter är långt viktigare än de statsfinansiella. 


George J Borjas, den mest profilerade skeptikern bland migrationsforskarna, har myntat begreppet invandringsöverskottet (immigration surplus). Med det menar han inte överskottet på invandrare, utan det ekonomiska överskott som invandrare skapar åt ursprungsbefolkningen. 


Invandringens största bidrag till tillväxten kommer av att kompetensen blir mer varierad. Ju mer olika saker vi kan, desto större möjligheter har vi till specialisering. Och ju mer vi specialiserar oss, desto rikare blir vi. Det är samma mekanism som gör att vi tjänar på internationell handel. Vi tjänar alltså mer på invandringen ju mer olika oss invandrarna är. Att Afghanistan, Somalia och Irak är stora ursprungsländer bådar alltså gott, åtminstone ur detta perspektiv. ”Jag menar att forskningen inte har visat att invandring av lågutbildade från utvecklingsländer till välfärdsstater som Sverige sammanlagd har gynnat mottagarlandets ekonomi. Detta är viktigt då fri invandring skulle innebär framförallt mer av denna typ av invandring, Sverige har redan idag arbetskraftsinvandring för högutbildade som svenska företag vill anställa. 


Från Johan Norbergs och Fredrik Segerfeldts sida är slutrepliken att de inte menade att den invandring Sverige har haft är en vinstaffär för ekonomin. Jag ställde frågan till Johan Norberg: ”Låt mig i varje fall få en förtydliggörande. Är invandring idag givet den sysselsättningsnivå som finns idag enligt forskningen en nettovinst eller nettoförlust för Sverige?”


Johan Norberg svarade: ”Boken uttalar sig inte om det. Vi inleder kapitlet om reformer som krävs med att säga att många av de vinster som invandring generellt ger ekonomier går Sverige förbi eftersom för få arbetar pga välfärdsstaten, men många av effekterna av invandring är svåra att mäta, så därför säger vi varken bu eller bä.”


Jag är nöjd med detta svar. Den invandring Sverige har haft är inte enligt forskningen en vinstaffär. I debatten förekommer ibland påståendet att fri invandring skulle vara ekonomiskt lönsamt för Sverige. Exempelvis har Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johan Hedin påstått att ”Fri invandring är en enorm plusaffär för Sverige”. 


Tydliggörandet ovan är därför viktigt, då det minskar risken för att det ovan citerade stycket i boken missförstås. Forskningen har inte visat att invandringen till Sverige idag är en vinstaffär.  


”Migrationens kraft” skrevs enligt författarna på kort tid och av en nystartad tankesmedja, och innehåller på sina 140 sidor flera hundra referenser. Den innehåller därför vissa faktafel.  Det finns även fel i kringliggande material, som i pressartiklar om boken. Utöver de jag redan nämnt i min DN-debattartikel så nämner jag några fler, för att ge författarna möjlighet att fixa det till nästa upplaga:


* Antal uppehållstillstånd till skyddsbehövande och flyktingar


Författarna skriver i stycket om flyktingar att ”år 2011 gav Sverige uppehållstillstånd till knappt 13.000 personer”.  Migrationsverket säger ”Drygt 93 000 fick uppehållstillstånd i Sverige förra året”. Troligtvis pratar författarna om flyktingar, inte ”personer”. År 2011 fick ca 24000 personer
uppehållstillstånd i diverse kategorier av flyktingar och skyddsbehövande. 

* Brottslighet

Risken för ökad brottslighet som argument mot fri invandring avfärdas med argumentet att majoriteten av alla brott “i alla kategorier” begås av brottslingar med svensk bakgrund. I den rapport av Brå de citerar hade dock majoriteten av de misstänkta för flera kategorier utländsk bakgrund, till exempel Rån.
 

* Invandringsnivåerna till Sverige, Europa och USA

Författarna upprepar i DN-debatt ett påstående från boken: ”Till USA invandrade motsvarande 5 till 10 procent av USA:s befolkning varje decennium, till Argentina 20 procent. Nivåer som skulle chocka dagens kritiker av ”massinvandring”...”

Invandringen till Sverige i relation till befolkningen idag är idag något större än till USA under perioden i fråga. Detta både som invandrare per årtionde och nettoinvandringen av utrikes födda per årtionde. Rekordet för invandrare som andel av befolkningen I USA är 14,8 procent för år 1890, ett rekord Sverige passerade 2011 med 15,0 procent. De historiska invandringsnivåerna till USA borde inte “chockera” oss givet att invandringen till Sverige idag är marginellt större.

* Fri invandring till Europa
1870-1914

Författarna skrev även angående migration under sent 18- och tidigt 1900-tal att ”Den stora effekten var en väldig omflyttning inom Europa och utvandring till Amerika.”

Det fanns ingen väldig omflyttning inom Europa under perioden i fråga. I slutet av denna så kallade ”gyllene epok” av fri invandring var endast runt 2 procent av Europas befolkning invandrare, en bråkdel av vad siffran är idag när Europa inte har fri invandring från övriga världen. 


* Fri invandring till 
”Barkbrödets Sverige” 1870-1914

Författarna skrev: ”Tino Sanandaji invänder att invandringen till Sverige var försumbar. Men det är inget argument mot vår beskrivning av denna gyllene epok för migration. Varför skulle de ha flyttat just till barkbrödets Sverige?”


Sverige var under perioden i fråga (1870-1914) fortfarande dubbelt så rikt som genomsnittet för världen, dubbelt så rikt som Ryssland och fyra gånger rikare än t.ex. Indien, Afrika och Kina. Att få fattiga flyttade hit beror inte på att Sverige svälte, utan på att man de facto inte hade fri invandring (”oönskade” personer kunde skickas ut ur landet) samt på att människor i fattiga länder på grund av teknologin inte hade råd att flytta.  


En pedantiskt poäng: Att beskriva perioden 1870–1914 som ”barkbrödets Sverige” är missvisande. De sista signifikanta nödåren i Sverige var 1867–68 och anges som den sista period då barkbröd som föda var relativt vanlig. 


* Somaliska kvinnors sysselsättning


Johan Norberg angav angående Somaliers integration i USA att somaliska kvinnor traditionellt ”inte arbetar överhuvudtaget”.

Ca 40 procent av de somaliska kvinnorna i USA i arbetsför ålder jobbar. Även i Somalia deltar runt 35-40 procent av kvinnorna på arbetsmarknaden. Somaliska kvinnor har traditionellt arbetat mer än kvinnor i andra muslimska länder. Dessutom har många Somaliska kvinnor som migrerat till väst integrerats bättre än männen i sitt nya hemland. 


* Göteborg som avfolkningsbygd


Författarna menar i boken att bland annat Göteborg skulle ”varit avfolkningsbygder” utan invandring. Påståendet bygger på en rapport från tankesmedkan Fores som räknar fel och ignorerar nyfödda. Den svenskfödda befolkningen i Göteborg har enligt SCB ökat varje år de senaste tio åren. 


Även om siffrorna hade vore rätt är det kausalt inkorrekt att räkna ”Befolkningsökning – Invandring” för att se hur stor befolkningsökning till en stad skulle varit utan invandring. Eftersom antal lägenheter i en stad på kort sikt är relativ fast så är svenskfödda och invandrares flyttmönster inte oberoende av varandra. Om ett stort antal invandrare flyttar in till ett område så kommer antal svenskar som flyttar in matematiskt att troligen minska. Det bevisar inte att lägenheter i en stad med långa bostadsköer som Göteborg skulle ha förblivit obebodda utan invandring.


* Välfärdsstatens utveckling sedan 1980


Författarna skriver att invandring var en statsfinansiell tillgång i vissa länder och fortsätter ”Det var den i Sverige också, fram till omkring 1980. Sedan dess har välfärdsstaten byggts ut och arbetskraftsinvandringen har ersatts av flyktinginvandring”.


Välfärdstaten har överlag krympt sedan 1980. Offentliga utgifter som andel av ekonomin har sjunkit från 60 procent av BNP 1980 till 50 procent av BNP idag. Marginalskatterna är lägre idag än 1980 och bidragsprogrammen mindre generösa. Arbetsmarknaden och ekonomin överlag är mindre reglerade idag än 1980.


Jag har kritiserat ”Migrationens kraft”, låt mig avslutningsvis även ge beröm. Boken argumenterar sakligt och anklagar aldrig motståndare till fri invandring för att vara främlingsfientliga, vilket vore lätt och som görs av andra debattörer. Flera bristfälliga argument om invandringens vinster som är vanliga i debatten undviks, till exempel annat påpekar författarna att demografiska vinster inte ska överdrivas då invandrarna själva åldras. Det finns också ett patos för krigsdrabbade flyktingar i boken som är beundransvärt, och som kanske förklarar tendenser till överdrivna slutsatser. 


Sammanfattningsvis tycker jag att det här har varit en intensiv, men även rolig och givande debatt. Trots överdriven fokus på detaljer hoppas jag att diskussionen har ökat läsarnas förståelse för vad forskningen har kommit fram till. 

17 comments:

 1. Bra skrivet Tino! Det finns nog som sagt inte mycket att tillägga efter detta. För oss som stått bredvid och poppat lite popcorn samtidigt som ni pennfajtats så tror jag att det episka misstaget gjort av Johan och Fredrik inte var att skriva boken då alla samhällen mår bra av att ha divergerande åsikter som kan brytas mot varandra utan att de eller om det var centerpartiet som lockade in dom i partipolitiken och att deras ideer togs in i centerns ideprogram. Detta var ett episkt misstag som kommer att kosta många centerpartister deras karriärer då dessa inte på långa vägar har den intellektuella nivå för att skilja på nutid och framtid och vad som är utopi respektive realiserbara mål.

  ReplyDelete
 2. Jqg vill också tacka för en intressant debatt. Hårda fakta är oändligt mycket mer givande än svepande formuleringar som man numera instinktivt känner att de har en underrliggande agenda.

  ReplyDelete
 3. Tack Tino,
  Som vanligt ett mycket informativt inlägg.
  Angående USA's invandringstakt så är den som sagt nu marginellt högre i Sverige än vad USA någonsin har haft.
  En annan intressant iakttagelse är hur USA's invandring var efter rekordåren då de såg sig nödgade att minska den *mycket* kraftigt i nästan ett halvt sekel.
  Jag skrev ett litet inlägg om detta för nått år sedan som finns att läsa här:
  http://mobboffer.wordpress.com/2011/12/22/fakta-om-invandringtakt-usa-kontra-sverige/

  ReplyDelete
 4. Hej skrev ett inlägg på denna blogg den 24/1-13 som jag lovades svar på via Facebook. Hade kontakt med dig idag på facebook där jag ombads att göra ett nytt inlägg, så här kommer den :) Vill tilläga att debatten har varit lärorik och givande tack för att du har deltagit.

  Nedan finner du det "öppna brevet"

  Hej Tino Sanandaji

  Har läst din artikel på DN(2013-01-24) om svagheterna med Johan Norberg och Fredrik Segerfeldts bok och märker att du har många argument mot fri invandring och den invandringspolitik som Sverige idag har, som du har framfört vid olika tillfällen. Vad som jag tycker fattas ifrån din sida är konkreta förslag. Vilken typ av invandring tycker du att vi ska ha? Jag har läst många av dina artiklar och har även sett Axess:s seminarium men finner inga egna förslag om hur vi ska gå tillväga. Istället har du kritiserat alla riksdagspartier förutom SD, debattörer och tyckare som antingen är för den nuvarande invandringspolitiken eller som är för en fri invandringspolitik.

  Minna frågor till dig är:
  1. Vad för sorts invandringspolitik förordar du?
  2. Hur ställer du dig till Sverigedemokraternas invandringspolitik?
  3. Varför har du inte skrivit en vetenskaplig artikel om Svensk invandringspolitik?
  4. Om du har skrivit en så är min fråga varför hänvisar du inte till den i dina artiklar?

  Jag och många med mig skulle bli jätteglada och klokare om du kunde svara på dessa frågor, för att det skulle underlätta debatten som nu förs. Där Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt har framtida visioner om hur Svensk invandringspolitik borde se ut, som delar av Centerpartiet delvis har för fram som något att eftersträva efter. Den andra motpolen i svensk invandringspolitik - som företräds av Sverigedemokraterna - vill att nuvarande invandringspolitik ska förändras markant och bli striktare. Men du som forskare vet hur viktigt det är att inte blanda ens åsikter med bara tyckande och därför skulle det vara lyckosamt om du kunde klargöra dina åsikter och vilken väg du tycker att man ska gå och sen skulle det vara intressant och lärorikt om du kunde skriva en vetenskaplig artikel angående detta ämne.

  Med vänliga hälsningar
  Telason Getachew Liberal IR student.

  ReplyDelete
 5. Jag accepterar inte premissen att man måste ha egna politiska lösningar för att kritisera fakta. Jag är främst intresserad av invandringsdiskussionen i Sverige, sekundärt om invandring i sig.

  I diskussionen om invandring så har man alltmer frångått liberala upplysningsideal om fri debatt och vetenskaplighet. Till exempel skrev Johan Norberg och Dilsa Demirbag-Sten att man inte borde göra statistisk analys om invandring och brottslighet, för det vore ”generalisering”.

  Inbillar sig mjuk tänkande kulturmänniskor att de kan sätta regler för vilken statistik jag får och inte får analysera?

  Chicagoskolan definierad enligt Wikipedia:

  “A deep commitment to rigorous scholarship and open academic debate, an uncompromising belief in the usefulness and insight of neoclassical price theory, and a normative position that favors and promotes economic liberalism and free markets.”

  Notera vad som kommer först.

  Jag kritiserade boken ”Migrationen kraft” för att det som jag har påvisat innehåll en rad faktafel och felrepresenterade forskning. Inom liberalismen accepterar man till skillnad från socialism och postmodernism inte politiska test för att få diskutera fakta och forskning.

  Ska efter denna markering trots allt svara på dina politiska frågor:

  ReplyDelete
 6. "1. Vad för sorts invandringspolitik förordar du?"

  Det är bra att ta emot människor som flyr krig eller dylik, det är inte ekonomisk motiverad utan en form av bistånd. Långt under hälften av invandringen tillhör denna kategori. Ett annat exempel på motiverad invandring är kvalificerad arbetskraftsinvandring.

  Däremot är jag stark kritiskt till förslaget fri invandring till en välfärdsstat. Seriös nationalekonomi har i decennier sagt att detta är en omöjlighet. Det är knappast en slump att inget välfärdssamhälle någonsin haft fri invandring.

  Detta sa vår tids främsta liberala nationalekonom, Milton Friedman om fri invandring och ens en liten välfärdstat:

  “There’s a sense in which free immigration, in the same sense as we had it before 1914 is not possible today. Why not?

  Because it is one thing to have free immigration to jobs. It is another thing to have free immigration to welfare. And you cannot have both. If you have a welfare state, if you have a state in which every resident is promises a certain minimal level of income, or a minimum level of subsistence, regardless of whether he works or not, produces it or not. Then it really is an impossible thing.”

  “If you have free immigration, in the way we had it before 1914, everybody benefited....But on the other hand, if you come under circumstances where each person is entitled to a pro-rata share of the pot, to take an extreme example, or even to a low level of the pie, than the effect of that situation is that free immigration, would mean a reduction of everybody to the same, uniform level. Of course, I’m exaggerating, it wouldn’t go quite that far, but it would go in that direction.”

  Såhär Skriver Hans-Herbert Sinn, Tysklands mest citerade nationalekonom och världens kanske främsta expert på den europeiska välfärdstaten:

  ”The traditional western European-style welfare state is incompatible with the free mobility of labour and immediate inclusion of immigrants in the host country’s welfare programmes.”

  Sinn säger att det enda sättet att få detta att fungera är att ha ett system där invandrare inte har samma legala förmåner som infödda, något jag stark är emot.

  Gunnar Myrdal, Sveriges främsta vänsterekonom, sa att välfärdsstaten var ett “nationellt projekt".

  Det behövs heller ingen avancerad forskning för att inse detta. Det finns kanske fem miljarder fattiga människor i världen som saknar bra sjukvård. Om Sverige har kvar gratis sjukvård och fri invandring så säger sunt förnuft att en del skulle föredra gratis svensk sjukvård till det de har nu. Det skulle räcka om en procent av världens fattiga kom till Sverige för att välfärdsstaten skulle kollapsa.

  ReplyDelete

 7. Det finns hundratals miljoner äldre människor som lever i djup fattigdom, utan äldrevård eller pensioner. Hur kan ett litet land som Sverige ha fri invandring och gratis äldrevård och en minimiskydd för fattiga i en värld med hundratals miljoner pensionärer som lever i fattigdom?

  Det räcker inte att trimma välfärdsstaten lite och avskaffa LAS och sänka lönerna som de föreslår i boken för att lösa detta dilemma. Fri invandring är omöjligt att kombinera med gratis sjukvård, gratis äldrevård eller med socialbidrag till fattiga i Sverige. Milton Friedman och Hayek sa tydligt att även en liten välfärdsstat vad omöjlig att kombinera med fri invandring.

  När ”Migrationens kraft” säger att effekterna på löner och statskassan av den invandring vi hitintills har haft är ”små” och att man därför kan ha fri invandring visar att de inte förstår studierna de citerar. De små effekterna är från historiska invandringsnivåer på några hundra tusen invandrare.

  För att uppskatta effekten vid fri invandring av miljoner måste effekten givetvis multipliceras upp.

  Om en million invandrare enligt Jan Ekberg kostar välfärdsstaten ca 50 miljarder är det inte svårt att gissa vad som skulle hända med Centerpartiets vision om 30 miljoner invandrare. De små effektstorlekar citerad av ibland annat Jan Ekberg och ”Migrationens kraft” om press ned på löner gällande historisk invandring leda till kollaps av löner om de extrapoleras till fri invandring av miljoner.

  Vad som har hänt i Sverige de senaste åren är att en del ideologier till höger och vänster har blivit radikaliserade och börja påstå något så absurt som att fri invandring går att kombinera med en välfärdsstat. Detta bygger inte på någon seriös nationalekonomisk analys, utan på felcitering av forskning eller att man med ideologiska argument eller klyschor viftar bort problemet.

  ReplyDelete
 8. "2. Hur ställer du dig till Sverigedemokraternas invandringspolitik?"

  Sverigedemokraterna är som jag nämnt tidigare ett parti med främlingsfientliga rötter som har kvar många främlingsfientliga aktiva. Det såg vi senast i skandalen som videofilmats. Att ha ett främlingsfientligt parti där många av de aktiva ogillar invandrare är en negativ kraft i den svenska debatten.

  Att Centerpartiet har antagit ett radikalt program beror till stor del på Sverigedemokraterna. De tänker ungefär ”Sverigedemokrater är emot fri invandring, jag är emot Sverigedemokraterna, därför är jag rent logisk för fri invandring”.

  Det är dock ett barnsligt sätt att resonera. Jag definierar inte min analys utifrån vad Sverigedemokraterna eller någon annan tycker. Så ser nämligen inte reglerna för intellektuell debatt ut. Du kommer av samma skäl inte se mig upprepa varför jag är emot Sverigedemokraterna för att bli omtyckt, det är dagisnivå som andra får hålla sig till om de vill.

  "3.Varför har du inte skrivit en vetenskaplig artikel om Svensk invandringspolitik?"

  Det är ett medvetet val, forskare bör inte göra komplex empirisk analys om frågor där de har ideologiska uppfattningar. Om jag gjorde det så skulle vad jag än kom fram till bli misstänkliggjord av att jag gjorde det. Jag hänvisar i stället till forskning som andra har gjort.

  ReplyDelete
 9. "Det är dock ett barnsligt sätt att resonera. Jag definierar inte min analys utifrån vad Sverigedemokraterna eller någon annan tycker."

  I Sverige gör alla andra tyckare just detta, de låter SD "styra" vad de ska tycka.

  ReplyDelete
 10. Det som stör mig att N&S så länge har fått stå oemotsagda. Bakom en antirasistisk fasad har de fått propagera för ett samhälle som ytterst handlar om "survivel of fittest".
  Ganska träffande att den till N&S närstående bloggen Migro.se saknar möjlighet att kommentera.
  Beror det på att bloggen har tillräcklig självinsikt att förstå deras åsikter inte klarar verklig diskussion.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Man kunde kommentera i början. De fick så gott som enbart kritiska kommentarer. Ofta var det också väl underbyggd kritik. Men de gick aldrig i svaromål. Till slut tyckte de kanske att det var lika bra att sluta låtsas att Migro var en sajt för meningsutbyte.

   Delete
 11. Norberg/Segerfeldt: "Vi tjänar alltså mer på invandringen ju mer olika oss invandrarna är. Att Afghanistan, Somalia och Irak är stora ursprungsländer bådar alltså gott, åtminstone ur detta perspektiv. ”

  Detta måste vara det mest verklighetsfrämmande och bisarra jag någonsin läst i denna debatt.

  Bra debatterat för övrigt Tino. Du klädde av dessa herrar rejält.

  ReplyDelete
 12. Sverige sålde sitt försvar o sjukvård o köpte invandrare o ungdomsarbetslöshet.Nu skall vi ta emot ännu fler invandrare vad skall då Sverige sälja nu för att klara det?

  ReplyDelete
 13. What a great article and I will be certainly taking a look at this site so thanks for sharing.It may what I've looking for.
  Accounts Software For Small Business
  Simran Kaur

  ReplyDelete
 14. Very nice website and articles. I will be realy very pleased to visit your website. Now I am found that we actually want. I check your website everyday and attempt to learn something from a blog. Thank you and looking forward to your new submit.

  software drivers download


  ReplyDelete

Google Analytics Alternative